ประกาศโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
เรื่อง เรียกสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ด้วยโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งที่่ ๒๒/ ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง
กำหนดดูสถานที่และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ คลิก!!!!

กิจกรรมโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร


สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร คลิก Download
เหรียญทอง           9     เหรียญทอง      คลิกดูรายชื่อ
เหรียญเงิน           8     เหรียญเงิน       คลิกดูรายชื่อ
เหรียญทองแดง            4      เหรียญทองแดง
     คลิกดูรายชื่

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน       ความเป็นมา/วัตถุประสงค์อาเซียน         กฏบัตรอาเซียน        เพลงประจำอาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่         การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน        รวมเว็ปไซน์ เศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพ คลิก !!!!!
ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
..... ด้วยความยินดียิ่ง .....
ประมวลภาพการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 28 กันยาย 2555
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ประมวลภาพ
<<<ขอขอบพระคุณ>>>
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเสาเล้า
ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในวันที่ 2 ธ.ค.2554 เป็นอย่างยิ่ง
ประมวลภาพ คลิก!!!
<<<ขอขอบพระคุณกรมประมง จังหวัดขอนแก่น >>>
ที่อนุเคราะห์พันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้กับ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ทางโรงเรียนได้ปล่อยพันธุ์ปลา ในวันที่ 2 ธ.ค.2554 เรียบร้อยแล้วครับ...
ประมวลภาพ คลิก!!!
<<<ขอขอบพระคุณ>>>
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ที่มาประเมินการสรรหาสุดยอดส้วมสุขสันต์แห่งปี 2554 ตามโครงการจัดการศึกษา ส้วมสุขสันต์
ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554 ด้วยความยินดียึ่ง     
ประมวลภาพการประเมินโครงการ คลิก!!!
น.ล.ว. <<<    เราคือ   >>>  N.L.W.