รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559    Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12     วันที่ 3 สิงหาคม 2559     Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13     วันที่ 8 กันยายน 2559     Download


หมายเหตุ : ระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้งานได้โดย
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในบริบทไทย โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
หน่วย The main idea กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย         นางสาวพนิดา  แสนจันแดง

                   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ชื่อเรื่อง       การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง  Reading Information  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย         นางพัชรินทร์ โสภา
                   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เหรียญทอง          8     เหรียญทอง      
เหรียญเงิน          8     เหรียญเงิน       
เหรียญทองแดง        3     เหรียญทองแดง
     

รางวัลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทอง          1     เหรียญทอง      
เหรียญเงิน          1     เหรียญเงิน     

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน       ความเป็นมา/วัตถุประสงค์อาเซียน         กฏบัตรอาเซียน        เพลงประจำอาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่         การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน        รวมเว็ปไซน์ เศรษฐกิจพอเพียง
ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพ คลิก !!!!!
ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
..... ด้วยความยินดียิ่ง .....
ประมวลภาพการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 28 กันยาย 2555
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ประมวลภาพ
<<<ขอขอบพระคุณ>>>
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเสาเล้า
ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในวันที่ 2 ธ.ค.2554 เป็นอย่างยิ่ง
ประมวลภาพ คลิก!!!
<<<ขอขอบพระคุณกรมประมง จังหวัดขอนแก่น >>>
ที่อนุเคราะห์พันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้กับ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ทางโรงเรียนได้ปล่อยพันธุ์ปลา ในวันที่ 2 ธ.ค.2554 เรียบร้อยแล้วครับ...
ประมวลภาพ คลิก!!!
<<<ขอขอบพระคุณ>>>
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ที่มาประเมินการสรรหาสุดยอดส้วมสุขสันต์แห่งปี 2554 ตามโครงการจัดการศึกษา ส้วมสุขสันต์
ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554 ด้วยความยินดียึ่ง     
ประมวลภาพการประเมินโครงการ คลิก!!!
น.ล.ว. <<<    เราคือ   >>>  N.L.W.