กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

1. การดำิเนินงานธุรการ
2. เลขานุการคณะกรรมการสภานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

4. การประสานงานและเครือข่ายการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่งไป
8. การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม
9. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

10. การรับนักเรียน
11.การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
12. การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

13. การประชาสัมพันธ์การศึกษา
14. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา

15. การจัดระบบภายในหน่วยงาน
16. งานบริการสาธารณะ
17. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น