ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 66 ถึง 16 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
13 มี.ค. 66 มอบประกาศณียบัตรและปัจฉิมนิเทศ