ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอ     ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130  เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2536 สภาตำบลหนองเสาเล้า นำโดย นายโสภัณ  อัปหัง ประธานสภา ได้มีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองเสาเล้า  จำนวน 25 ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจาก นายแหวนทอง  อันภักดี อีก 10  ไร่  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่  ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร(สาขาหนองเสาเล้า)โดยมี นายนิพล  เทศน้อย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา  ซึ่งมีพื้นที่บริการ  3 ตำบล  คือ ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง และตำบลนาชุมแสง (อำเภอภูเวียง) สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2537 ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ.2539  ส.ส. ศรีนวล  ศรีตรัย เขต 4 ขอนแก่น ได้ประสานงานขอเปิดเป็นเอกเทศ โดยมีผู้อำนวยการเบญจกุล ศิริพรรณ เป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน จนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2539  และใช้ชื่อว่า  โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร”   เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน