สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราและสัญญลักษณ์
พระธาตุขามแก่น               คือ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่น
คบเพลิง                             คือ   แสงสว่างนำทางชีวิต 
หนังสือ                               คือ   ความรู้
_______________________________________________
สีประจำโรงเรียน
ขาว – ชมพู
ขาว   หมายถึง   ความดี  ความบริสุทธิ์  ความมีสมาธิตั้งมั่น 
ชมพู  มาจากการรวมกันของสีขาวกับสีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ  เสียสละ  อดทน
_______________________________________________
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                ต้นชัยพฤกษ์
_______________________________________________
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
                พระพุทธชิณราช 
_______________________________________________
อักษรย่อโรงเรียน
                อักษรย่อของโรงเรียน : น. ล. ว
_______________________________________________
คติพจน์
                ความรู้ดี      มีจรรยา      กีฬาเด่น      เป็นงาน 
_______________________________________________
ปรัชญา 
                 สิกฺขนํ    สิทฺธิกํ    อวหติ           ( การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ ) 
_______________________________________________
อัตลักษณ์
                ไปลามาไหว้
____________________________________________
เอกลักษณ์
                โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม