วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยนวัตกรรม นำเทคโนโลยี  
เพื่อการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 

ปรัชญา

สิกฺขน สิทฺธิก อวหติ
มีความหมายถึง การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ