ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 23 10 33 1
ม.2 22 26 48 2
ม.3 8 15 23 1
รวมมัธยมต้น 53 51 104 4
ม.4 10 8 18 3
ม.5 10 16 26 3
ม.6 5 11 16 3
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 25 35 60 9
รวมทั้งหมด 78 86 164 13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563