การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร