กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       ครูผู้สอน      1. นางสาวณัฎยา  เวียงเหล็ก
                      2. นายพจน์ ชมภูวิเศษ    

วิชา ดิจิตอลเบื้องต้น เรื่อง ระบบเลขฐาน
     แบบทดสอบก่อนเรียน  

     แบบทดสอบหลังเรียน


วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.
2
      ใบความรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูล (Search Engine)
      ใบงานที่ 1 เรื่อง  การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลและการใช้เซิร์ชเอนจิ้น

                                      Link ใช้ในการสมัคร Gmail.com   

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 3
      ใบความรู้ เรื่อง  การใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007
      ใบงานที่1 เรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกร Microsoft Office PowerPoint 2007
   
  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 4
      ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
      ใบความรู้ เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
        ใบความรู้เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

      ใบงานที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
      ใบงานที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม. 5
     ใบความรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
      ใบความรู้ที่ 2 เครื่องมือโปรแกรม Adobe Photoshop

แบบทดสอบ เรือง การใช้ฟิวเตอร์

ผลงานนักเรียน เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

                                                                    

                    สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
                                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                 ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ ()Software