กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     ครูผู้สอน 1. นางพัชรินทร์  โสภ
                   2. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง

นวัตกรรมชุดการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
                                              
ใบความรู้ / ใบงาน