ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
 

คู่มือโรงเรียนคุณธรรม   Download
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
                      รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                     โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผู้ศึกษา
       นายพจน์  ชมภูวิเศษ
ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2560
ที่อยู่อ้างอิง บทคัดย่อ : http://www.nlw.ac.th/word.pdf
ที่อยู่อ้างอิง ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ : http://www.nlw.ac.th/ict.html

     เพลงมาร์ช น.ล.ว. mp3
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
เหรียญทอง       9        เหรียญทอง      
เหรียญเงิน       5        เหรียญเงิน       
เหรียญทองแดง     9        เหรียญทองแดง
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559    Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12     วันที่ 3 สิงหาคม 2559     Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13     วันที่ 8 กันยายน 2559     Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15      วันที่ 28 ตุลาคม 2559   Download


หมายเหตุ : ระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้งานได้โดย
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน       ความเป็นมา/วัตถุประสงค์อาเซียน         กฏบัตรอาเซียน        เพลงประจำอาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่         การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน        รวมเว็ปไซน์ เศรษฐกิจพอเพียง