เพลงมาร์ชโรงเรียน

มาร์ช น.ล.ว.

                 หนองเสาเล้าวิทยาคาร                    ขาวตระการชมพูเด่นอยู่เป็นศรี
สถาบันเสริมปัญญาและความดี                    สามัคคีชี้นำทางให้ก้าวไกล
ความรู้ดีมีจรรยากีฬาเด่น                            ทำงานเป็นเน้นคุณธรรมและนำชัย
สู่การเรียนรู้เก่งดีมีสุขใจ                             ชื่อเสียงก้าวไกลเด็กไทยพัฒนา
มาเถิดมา ร่วมใจกัน                                    เรามาสร้างสรรค์ น.ล.ว.ให้ยิ่งใหญ่
เกียรติยศศักดิ์ศรีภาคภูมิใจ                         เชิดชูไว้ในใจขาวชมพ

                                   ______________________________________________________________