กลยุทธ์กการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
                ปรัชญา
                                สิกฺขนํ    สิทฺธิกํ    อวหติ           ( การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ )
               
                คติพจน์
                                ความรู้ดี      มีจรรยา      กีฬาเด่น      เป็นงาน

               

วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
  ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมทวิศึกษา พัฒนางานทักษะอาชีพ มีคุณธรรม นำสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนางานทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมโลก
5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
1) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3) นักเรียนได้รับการพัฒนางานทักษะอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด
4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมโลก
5) โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3) พัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนางานทักษะอาชีพ
4) ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมโลก
5) ยกระดับโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน