กลยุทธ์กการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
                ปรัชญา
                                สิกฺขนํ    สิทฺธิกํ    อวหติ           ( การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ )
               
                คติพจน์
                                ความรู้ดี      มีจรรยา      กีฬาเด่น      เป็นงาน

               

วิสัยทัศน์
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ประสานงานกับชุมชน
สร้างคนให้มีระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจ
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัยใส่ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัยใส่ใจ หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม