ผังโรงเรียน

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร มีพื้นที่ 35 ไร