ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ชื่อ-สกุล : นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์       
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน    
วันเดือนปีเกิด : 14/01/2510
ที่อยู่ : 615 ม. 16 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9547762
ชื่อ-สกุล : นายนิพนธ์  ประสีระเก
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด 02/04/2506
ที่อยู่ : 142 ม.2 ต.หนองเสาเล้า
         อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1509050
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎยา  เวียงเหล็ก
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา : ค.บ. คหกรรม
วันเดือนปีเกิด 24/08/2509
ที่อยู่ : 172 ม. 2 ต.หนองไผ่
          อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3580894
ชื่อ-สกุล : นางสุจรรยา  สิมมา
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด 15/12/2523
ที่อยู่ : 112 ม.2 ต.หนองเสาเล้า
     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8552925
ชื่อ-สกุล :นายปิยะ  มีสะอาด
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด 23/10/2515
ที่อยู่ : 245/9 ต.หนองเขียด
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ : 0879556371
ชื่อ-สกุล : นายคมกริช นาไชยธง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
วันเดือนปีเกิด 17/10/2516
ที่อยู่ : 60/421 ม.26 ต.ศิลา
        อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4246199
ชื่อ-สกุล :นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ศศ .ม. บริหารการศึกษา
วันเดือนปีเกิด 11/02/2525
ที่อยู่ : 36/1 ม.10 ต.หมูม้น
       อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170
e- mail :
phot.teacher@gmail.com
ชื่อ-สกุล :นางสาวศิรินทร สุรินราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์
วันเดือนปีเกิด 26/01/2527
ที่อยู่ : 184 ม.5 ต.โนนสะอาด
   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 49290
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ-สกุล :นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
การศึกษา : ศศ.บ. ศิลปกรรม ออกแบบระยุกต์ศิลป์
วันเดือนปีเกิด 21 /01/2529
ที่อยู่ : 38 หมู่ 4 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
         จ.บึงกาฬ 38180
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6744868
ชื่อ-สกุล :นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.บ. สังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด 14 สิงหาคม 2528
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล :นางสาวลลนา สิงหนิกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ;วิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเดือนปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2521
ที่อยู่ : 83/23 หมู่ 6 ต. โนนสมบูรณ์
           อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์    089 - 4229994
ชื่อ-สกุล :นางจริยา สิงหนิกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ศป.บ. นาฏศิลป์
วันเดือนปีเกิด 11/11/2529
ที่อยู่ : -
           
E-mail   
Tukky_mama@hotmail.com
ชื่อ-สกุล :นางลาวรรณ์   เจริญสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ค,บ, คณิตศาสตร์
วันเดือนปีเกิด : 13 ธันวาคา 2519
ที่อยู่ : 92 หมู่ 4 ต. กุดกว้าง
           อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

           
เบอร์โทรศัพท์ :   085-0070486

ชื่อ-สกุล :นางสาวภาวิณี   แนวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์
วันเดือนปีเกิด :02/12/2534
ที่อยู่ : 153 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด
           อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์    
-

ชื่อ-สกุล :นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศป,บ, ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด : 10/11/2535
ที่อยู่ :
           
เบอร์โทรศัพท์ :  
ชื่อ-สกุล :นายอิสรา การเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด :08/01/2532
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์    
-
ชื่อ-สกุล :นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีเกิด : 04/11/2533
ที่อยู่ :
           
เบอร์โทรศัพท์ :