ตราสัญญลักษณ์

 

ตราและสัญญลักษณ
พระธาตุขามแก่น                                               คือ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่น
คบเพลิง                             คือ   แสงสว่างนำทางชีวิต
หนังสือ       คือ   ความรู้

_______________________________________________
สีประจำโรงเรียน
ขาว – ชมพู
ขาว   หมายถึง   ความดี  ความบริสุทธิ์  ความมีสมาธิตั้งมั่น
ชมพู  มาจากการรวมกันของสีขาวกับสีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ  เสียสละ  อดทน

_______________________________________________
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชัยพฤกษ์
_______________________________________________
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธชิณราช
_______________________________________________
อักษรย่อโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน : น. ล. ว
_______________________________________________
คติพจน์
               ความรู้ดี      มีจรรยา      กีฬาเด่น      เป็นงาน
_______________________________________________
       ปรัชญา
                                สิกฺขนํ    สิทฺธิกํ    อวหติ           ( การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ )
_______________________________________________
อัตลักษณ์
ไปลามาไหว้
____________________________________________
เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

_____________________________________________