แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ระบบตัวเลขฐาน วิชา ดิจิตอลเบื้องต้น
ครูผู้สอน นายพจน์ ชมภูวิเศษ
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบก่อนเรียนมี 10 ข้อๆละ 1 คะแนนคะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 15 นาที
3. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ระบบเลขฐานใดถูกนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน
    ก.  เลขฐานสอง  
    ข.  เลขฐานแปด
    ค.  เลขฐานสิบ    
    ง.  เลขฐานสิบหก

ข้อที่ 2)
หลักการทำงานของอุปกรณ์ใดเปรียบเทียบได้กับสภาวะการทำงานของเลขฐานสอง
    ก.  ขี่จักรยาน
    ข.  ปิด - เปิดสวิตซ์
    ค.  ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่ง      
    ง.  การหมุนของพัดลม

ข้อที่ 3)
เลขฐานสิบค่า 5 เขียนเป็นเลขฐานสองได้อย่างไร
    ก.  101 
    ข.  110
    ค.  111 
    ง.  1001

ข้อที่ 4)
เลขฐานสิบค่า 7 เขียนเป็นเลขฐานสองได้อย่างไร
    ก.  101 
    ข.  110
    ค.  111
    ง.   011

ข้อที่ 5)
สัญลักษณ์  B   ฐานสิบหก  เขียนเป็นเลขฐานสิบได้เท่าไร
    ก.  10
    ข.  11
    ค.  12    
    ง.  13

ข้อที่ 6)
สัญลักษณ์  F   ฐานสิบหก  เขียนเป็นเลขฐานสิบได้เท่าไร
    ก.  11
    ข.  12
    ค.  15
    ง.  16

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
    ก.  0
    ข.  1
    ค.  2
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ เลขฐานแปด
    ก.  0
    ข.  1
    ค.  7
    ง.  8

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ เลขฐานสิบหก
    ก.  0
    ข. 8 
    ค. A 
    ง. G

ข้อที่ 10)
เลขฐานสิบค่า 15 เขียนเป็นเลขฐานสองได้อย่างไร
    ก.  1101               
    ข.  0001
    ค.  1111               
    ง.   0101