กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jantaraksa1310@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/วิทยาการคอมพิวเตอร์
2550 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยราชธานี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2551 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ครูผู้ช่วย/ครู
2551-2562 โรงเรียนพังเคนพิทยา ครู/ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ
2562-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2562