กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิพนธ์ ประสีระเก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรอาภา หาญวระ
ครูผู้ทรงคุณค่า