กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจรรยา สิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิพนธ์ ประสีระเก
ครูชำนาญการพิเศษ