กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ