กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ครูผู้ช่วย