กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jantaraksa1310@gmail.com

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ