กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นายคัมภีย์ สุภาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ