กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : jantaraksa1310@gmail.com

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ