กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรสา พลฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ