กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปิยะ มีสะอาด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ