กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปิยะ มีสะอาด
พนักงานราชการ