กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะ มีสะอาด
พนักงานราชการ