กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกริช นาไชยธง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ