กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจริยา เขตคาม
ครู คศ.1