กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจริยา เขตคาม
ครู คศ.1