กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
ครูชำนาญการ

นางจริยา เขตคาม
ครู คศ.1