กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฏยา เวียงเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ