กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฏยา เวียงเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินทร สุรินราช
พนักงานราชการ