กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอิสรา การเลิศ
ครู คศ.1