เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่
เหตุที่เรียกว่า "ทฤษฎีใหม่"
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำร

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

การจัดสรรที่อยู่อาศัยและทำกินให้แบ่งพื้นที่ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรไทยมีเนื้อที่ถือครองประมาณ 10-15 ไร่ ต่อครอบครัวออกเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งน้ำ นาข้าว พืชผสมผสาน โครงสร้างพื้นฐานในอัตราส่วน 30:30:30:10 โดยหากถือครอง 10 ไร่ ก็แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ ส่วนแรก ร้อยละ 30 (3 ไร่) ให้ขุดสระกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้เพาะปลูกและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตลอดปี ทั้งยังใช้เลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำ พืชริมสระเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย โดยพระราชทานแนวทางว่าต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1ไร่ โดยประมาณและบนสระน้ำอาจสร้างเล้าไก่ เล้าหมูได้ด้วย ส่วนที่สอง ร้อยละ 30 (3 ไร่) ให้ทำนาข้าว คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยเกษตรกรบริโภคข้าวคนละ 200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อปี เกษตรกรมีครอบครัวละ 3- 4 คน ดังนั้นควรปลูกข้าว 5 ไร่ ผลผลิตประมาณไร่ละ 30 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ ส่วนที่สาม ร้อยละ 30 (3 ไร่) ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม่ใช้สอย ไม้ทำเชื้อเพลิง ไม้สร้างบ้าน พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อการบริโภคและใช้สอยอย่างพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป ส่วนที่สี่ ร้อยละ 10 (1 ไร่) เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ เช่น ถนน คันดิน ลานตากข้าว กองปุ๋ยหมัก โรงเพาะเห็ด พืชผักสวนครัว เป็นต้น ทั้งนี้หากมีที่ดินมากก็แบ่งตามสัดส่วน โดยประมาณดังกล่าว

 

" … ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่มีความความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ … ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำให้ผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้ำพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล "
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542

 

ข้อมูลจาก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ