คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนิตา แสงวัน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิศักดิ์ชัย เขิงภูเขียว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณิภา เสียงดัง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา พิลาวัน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย เฮ้าแปะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ดาแอร์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะพร ทางาม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาดร ลาบุญตา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิศา ผงชัยสงค์
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ พุทธระสุ
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธภูมิ หายลำยอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวพร พิมพ์ทรายมูล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิตา จูมพลมา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชญา กลางหล้า
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรธนา หารี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ จันสีลา
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ไชยต้นเทือก
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชราลักษณ์ แก้วดวงดี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสวรรณ เนาวนิตย์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันธชัย สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณา แก่นบุดดี
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ ทองมา
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี เฮ้าแปะ
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒